ROZDZIAŁ I

Nazwa, Teren Działania i Siedziba

§ 1

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o związkach zawodowych i Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, tworzy się organizację pod nazwą Związek Zawodowy KONTRA Komisja Krajowa, zwany dalej Związkiem.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Władz Związku jest miasto Zabrze.

§ 4

1. Na podstawie niniejszego Statutu działają:
1) Komisja Krajowa Związku Zawodowego „Kontra”,
2) Regiony powołane i zarejestrowane przez Komisję Krajową ZZ „Kontra”,
3) Podstawowe struktury organizacyjne Związku,
4) Struktury branżowe.

ROZDZIAŁ II

Postanowienia Ogólne

§ 5

Celem Związku jest ochrona godności praw i interesów pracowniczych, a w szczególności:
a) Obrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin,
b) Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) Podejmowanie starań o harmonizowanie interesów pracowników z prawidłowym działaniem zakładu pracy,
d) Szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych,
e) Zapewnienie pracownikom i bezrobotnym warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
f) Wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej,
g) Kształtowanie aktywnej postawy dla dobra Ojczyzny,
h) Zwalczanie niegospodarności i nadużyć oraz biurokratyzmu i przerostów administracyjnych,
i) Obrona indywidualnych praw pracowników nie zrzeszonych w Związku na zasadach określonych dla członków Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc, a Związek wyrazi na to zgodę,
j) Udzielanie nie oprocentowanych zapomóg zwrotnych dla członków Związku.

§ 6

Związek realizuje swoje cele przez:
1. Reprezentowanie swych członków wobec pracodawców u władz i organów administracji państwowej oraz organizacji i instytucji społecznych,
2. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktowych między pracownikiem, a pracodawcą,
3. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg, aż do strajku włącznie z zachowaniem przepisów Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
4. Inicjowanie samopomocy członków Związku,
5. Nadzór nad prawidłowym podziałem świadczeń socjalnych,
6. Popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego,
7. Prowadzenie działalności oświatowo- kulturalnej, tworzenie warunków odpoczynku po pracy,
8. Współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi w zakresie koniecznym dla realizacji swoich celów statutowych,
9. Sprawowanie kontroli nad warunkami i bezpieczeństwem w czasie pracy,
10. Rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej,
11. Przeprowadzanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 7

1. Członkowie Związku zrzeszają się na zasadzie terytorialno- zawodowej, co oznacza, że:
a) Związek zrzesza członków wszystkich zawodów i bezrobotnych.
2. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: zakładowe organizacje . koordynacyjne, organizacje zakładowe i organizacje międzyzakładowe.
3. Organizacją zakładową jest jednostka organizacyjna Związku zrzeszająca pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy , bez względu na wykonywany przez nich zawód.
4. Organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza osoby, o których mowa w ust. 3, swoim zasięgiem działania obejmuje, co najmniej dwóch pracodawców.
5. Organizacją międzyzakładową jest również terenowa organizacja Związku – nie mająca swojej siedziby u żadnego z pracodawców – zrzeszająca osoby zatrudnione u pracodawców z danego terenu lub branży, nieobjętych działaniem innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Ponadto organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza wyłącznie osoby nie pozostające w stosunku pracy.
6. Zakładowa organizacja koordynacyjna powstaje u pracodawcy utworzonego w wyniku połączenia pracodawców objętych dotychczas zakresem działania różnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Rejestr zakładowych organizacji koordynacyjnych prowadzi Komisja Krajowa.
7. Organizacje zakładowe i międzyzakładowe tworzą, w miarę potrzeby, niższe jednostki organizacyjne Związku. Niższymi jednostkami organizacyjnymi Związku są w szczególności: organizacje wydziałowe, oddziałowe, koła oraz organizacje podzakładowe, o których mowa w ust.9.
8. Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, która w wyniku zmiany struktury pracodawcy utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, może na wniosek władzy stanowiącej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której stała się częścią zostać zarejestrowana – przez właściwy terytorialnie dla niej Zarząd Regionu lub Komisję Krajową – jako organizacja podzakładowa.
9. Zasady łączenia i podziału podstawowych jednostek organizacyjnych określają władze statutowe Związku, z tym, że majątek organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, która utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku i następnie została zarejestrowana jako organizacja podzakładowa pozostaje przy niej w całości.
10. Zarządy Regionu i Struktury Branżowe rejestrują się w Komisji Krajowej.
11. Zakładowe organizacje koordynacyjne, organizacje zakładowe, organizacje międzyzakładowe w zależności od potrzeb rejestrują się w Komisji Krajowej lub we właściwym Zarządzie Regionu.
12. W ramach Związku na wszystkich jego szczeblach działają sekcje zawodowe lub branżowe. Sekcje zawodowe obejmują pracowników wykonujących jeden zawód lub kilka pokrewnych.

§ 8

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru lub powołania.
1. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
a) Nie ogranicza się liczby kandydatów,
b) Głosuje się na poszczególnych kandydatów,
c) O ilości członków władz poszczególnych szczebli decyduje zebranie danego szczebla,
d) Głosowanie jest jawne lub tajne, jeśli tak postanowi zebranie,
e) W skład Zarządu wchodzą osoby, które otrzymały największą ilość głosów,
f) Przy dwóch lub więcej kandydatach na Przewodniczącego, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, następuje druga tura wyborów spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów,
g) Przewodniczącego wybiera bezpośrednio Walne Zebranie organizacji danego szczebla, Przewodniczący wchodzi w skład Zarządu i Prezydium z automatu,
h) Odwołanie z funkcji wszystkich szczebli, odbywa się na tych samych zasadach, co powołanie, z wyłączeniem Przewodniczącego, gdzie wymagane jest 2/3 głosów,
i) Powyższe zasady wyborów i odwołania stosuje się do Władz Komisji Krajowej, Zarządu Regionu, zakładowych organizacji koordynacyjnych, organizacji zakładowych, organizacji międzyzakładowych.

§ 9

1. Ogniwa Związku powstają z inicjatywy pracowników, którzy tworzą w tym celu komitety założycielskie. Powołanie ogniwa związkowego, powinno być zgłoszone Zarządowi Komisji Krajowej.
2. Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu ze związkami zawodowymi grupującymi pracowników jednego zawodu lub pokrewnych, jeśli statuty tych związków odpowiadają podstawowym zasadom, określonym w niniejszym Statucie.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członek Związku ma prawo:
a) Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
b) Wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz,
c) Korzystać z pomocy Związku, w obronie swych praw pracowniczych, w razie ich naruszenia przez pracodawcę,
d) Otrzymywać ze Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy, w konsekwencji działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formy określa Prezydium Zarządu właściwego szczebla Związku,
e) Być informowanym o decyzjach Związku,
f) Otrzymywać wszystkie świadczenia statutowe ustalone przez Związek,
g) Członek Związku będący na osłonach socjalnych i na urlopach górniczych zachowuje te same prawa w Związku, co członek będący pracownikiem czynnym.

§ 11

Członek Związku zobowiązany jest:
a) Brać czynny udział w pracach Związku,
b) Przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał poszczególnych organów Związku,
c) Regularnie płacić składki członkowskie,
d) Przestrzegać zasad koleżeństwa i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy.

§ 12

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
a) Wystąpienia ze Związku, po upływie 3-ech miesięcy od dnia złożenia rezygnacji,
b) Wykluczenia na podstawie decyzji Prezydium Zarządu na wniosek Przewodniczącego,
c) Zgonu.
1. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób niegodny członka związku, Prezydium Zarządu może ukarać, udzieleniem nagany.
2. Wykluczenie z rejestru członków następuje z powodu niepłacenia składek przez okres 3-ech m- cy.
3. Zainteresowanemu przysługuje odwołanie od decyzji wykluczenia do Walnego Zebrania lub Zarządu Komisji Krajowej.
a) Odwołanie powinno być złożone w ciągu 30- stu dni od otrzymania decyzji, złożenie odwołania nie wstrzymuje realizacji decyzji,
b) Postanowienie Komisji Krajowej lub Walnego Zebrania wyczerpuje tryb dalszych odwołań.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 13

Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie Delegatów,
2. Zarząd,
3. Prezydium Zarządu,
4. Przewodniczący,
5. Komisja Rewizyjna.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1. Uchwalanie programu działania organizacji,
2. Wybór Przewodniczącego i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
3. Uchwalanie Statutu i jego zmian,
a) Podjęcie Uchwały o zmianie Statutu wymaga 2/3 głosów przy obecności 2/3 Delegatów,
4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. Odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. Odwoływanie Przewodniczącego Związku,
a) Odwołanie Przewodniczącego wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 Delegatów,
7. Podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Związku wymaga 2/3 głosów przy obecności 2/3 Delegatów,
8. Podejmowanie uchwał o powołaniu funkcji Honorowego Przewodniczącego wszystkich szczebli struktury Związku,
a) Honorowy Przewodniczący wchodzi automatycznie w skład Prezydium Zarządu Związku ze wszystkimi uprawnieniami członka Prezydium.

§ 15

1. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Zarządu,
b) Prezydium Zarządu,
c) 30% członków Związku,
d) Jednomyślnej Uchwały Komisji Rewizyjnej.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział Delegaci organizacji związkowych.
a) Sposób ich wyboru oraz liczbę Delegatów poszczególnych organizacji ustala Prezydium Zarządu danego szczebla, proporcjonalnie do liczby członków.
b)Wybór Delegatów następuje na każde Walne Zebranie.
3. Na Walne Zebranie Delegatów obligatoryjnie mandaty otrzymują Członkowie Prezydium, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej danego szczebla.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uregulowanych niniejszym statutem.
5. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do Władz Komisji Krajowej, Zarządu Regionu, zakładowych organizacji koordynacyjnych, organizacji zakładowych, organizacji międzyzakładowych.

§ 16

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Reprezentowanie organizacji ogólnokrajowej Związku wobec władz i organów administracji państwowej, gospodarczej, a także innych organizacji i instytucji,
2. Ustalanie wytycznych bieżącej działalności organizacji Związku,
3. Okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu,
4. Podejmowanie uchwał w sprawie strajku,
5. Uchwalanie preliminarza wydatków,
6. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do Władz Komisji Krajowej, Zarządu Regionu, zakładowych organizacji koordynacyjnych, organizacji zakładowych, organizacji międzyzakładowych.

§ 17

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością organizacji Związku zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania,
2. Reprezentowanie Związku na zewnątrz,
3. Podejmowanie uchwał o poszerzaniu, w miarę potrzeb, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. Podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej,
5. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do Władz Komisji Krajowej, Zarządu Regionu, zakładowych organizacji koordynacyjnych, organizacji zakładowych, organizacji międzyzakładowych.

§ 18

Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku na podstawie Uchwał Walnego Zebrania, Prezydium Zarządu, Zarządu oraz podejmowanie decyzji w sprawach nienależących do uprawnień innych organów Związku, a w szczególności;
2. Wydawanie decyzji majątkowych zgodnie z Uchwałami Prezydium Zarządu,
3. Zwoływanie Walnego Zebrania, Zarządu, Prezydium Zarządu,
4. Ustalanie struktury organizacyjnej Związku,
5. Kierowanie biurem Związku jako zakładem pracy oraz pełnienie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Związku,
6. Powoływanie członków Prezydium Zarządu po konsultacji z Zarządem,
7. Przewodniczący może reprezentować swoich członków (pracowników) przed Sądem,
8. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do Władz Komisji Krajowej, Zarządu Regionu, zakładowych organizacji koordynacyjnych, organizacji zakładowych, organizacji międzyzakładowych.

§ 19

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola gospodarki majątkowej Związku,
2. Przedkładanie Walnemu Zebraniu i Prezydium Zarządu informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz uwagi i wnioski pokontrolne,
3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań,
4. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do Władz Komisji Krajowej, Zarządu Regionu, zakładowych organizacji koordynacyjnych, organizacji zakładowych, organizacji międzyzakładowych.

§ 20

1. Kadencja wszystkich organów Związku trwa 7 lat.
2. Organ powołujący władze jest równocześnie organem odwołującym.
3. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do Władz Komisji Krajowej, Zarządu Regionu, zakładowych organizacji koordynacyjnych, organizacji zakładowych, organizacji międzyzakładowych.

ROZDZIAŁ V

Sekcje Zawodowe i Branżowe

§ 21

Sekcje zawodowe i branżowe na szczeblu Krajowym powoływane są przez Prezydium Komisji Krajowej.

ROZDZIAŁ VI

Osobowość Prawna

§ 22

1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Osobowość prawną posiadają także:
– Komisje Międzyzakładowe.
3. Regiony nabywają osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Komisji Krajowej, a Komisje Zakładowe po zarejestrowaniu w Regionie.

ROZDZIAŁ VII

Zasady postępowania w przypadku naruszenia przez Władze Związku Statutu oraz Uchwał Władz Związku

§ 23

1. Prowadzenie działalności sprzecznej z Statutem lub uchwałami Władz zwierzchnich Związku powoduje wszczęcie procedury postępowania przewidzianej w niniejszym rozdziale.

§ 24

1. Prezydium Komisji Krajowej może podjąć decyzję o zawieszeniu działalności Komisji lub Zarządu Regionu prowadzącego działalność sprzeczną ze Statutem.
2. W okresie zawieszenia działalności podstawowej struktury organizacyjnej jej statutowe obowiązki i uprawnienia przejmuje Prezydium Komisji Krajowej lub Pełnomocnicy powołani przez Prezydium Komisji Krajowej.
3. W okresie zawieszenia działalności Zarządu Regionu jego statutowe obowiązki i uprawnienia przejmują Pełnomocnicy powołani przez Prezydium Komisji Krajowej.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia Końcowe

§ 25

1. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna, powołana przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie.
3. Likwidacja Komisji Zakładowej, Międzyzakładowej i Miejskiej następuje na wniosek Komisji Zakładowej, Międzyzakładowej zwykłą większością głosów występując z wnioskiem do Komisji Krajowej.
4. Komisja Krajowa wyznacza likwidatora Komisji Zakładowej, bądź powierza obowiązki wybrania likwidatora Komisji Zakładowej.

§ 26

1. Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności związkowej. Stanowią go ruchomości, fundusze i nieruchomości, będące w jego posiadaniu:
a) Składki członkowskie, które nie podlegają zwrotowi,
b) Darowizny, zapisy i dotacje,
c) Dochody z majątku Związku,
d) Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek,
e) Dochody z imprez kulturalnych i sportowych,
f) Innych przewidzianych prawem źródeł.

§ 27

1. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku, ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek:
a) Umowy, zobowiązania i inne dokumenty o charakterze majątkowym podpisują łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym: Przewodniczący Zarządu oraz V-ce Przewodniczący, Skarbnik lub Sekretarz.
2. Prezydium Zarządu może ustanowić pełnomocników określając ich pełnomocnictwo.
3. Dokumenty niewymienione w pkt.1a podpisuje Przewodniczący danego szczebla.
4. Związek jako całość nie odpowiada za zobowiązania poszczególnych Komisji Zakładowych, Międzyzakładowych, Miejskich oraz Sekcji Zawodowych i Branżowych.

§ 28

1. Składki członkowskie pobiera się w wysokości 1% uposażenia,
a) Komisje Zakładowe, Międzyzakładowe, Miejskie mogą ustalić inne wysokości pobieranych składek członkowskich po uprzednim uzyskaniu zgody Prezydium Komisji Krajowej.
2. Wysokość składek na rzecz Regionów i Komisji Krajowej ustala Komisja Krajowa.
3. Związek może tworzyć Fundusz Strajkowy. Zasady tworzenia funduszu określają uchwały Walnego Zebrania.
4. Związek może tworzyć Fundusz Odpraw Emerytalnych. Zasady tworzenia funduszu określają Uchwały Walnego Zebrania.
5. Prezydium Zarządu danego szczebla, w szczególnych przypadkach może zwolnić z płacenia składek.
6. Dokumenty związane z prowadzeniem księgowości przechowuje się zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 29

Po zakończonej kadencji lub odwołaniu członkowie Władz w trybie natychmiastowym przekazują następcy swoje obowiązki, majątek, dokumenty i pieczątki.

§ 30

1. W przedsiębiorstwach i instytucjach wielozakładowych, takich jak:
– Spółki S.A., z.o.o., s.c., itp. można tworzyć Komisje Zakładowe, natomiast jako organ reprezentujący poszczególne komisje można powołać Międzyzakładową Komisję, która nie musi korzystać z uprawnień wynikających z Dz. U. nr 55 poz. 234 o Zw. Zaw. z dnia 23 maja 1991 r. Art. 31 pkt. 1 ust, 1,2,3,4,5,6
2. W przedsiębiorstwach wymienionych w pkt. 1 można utworzyć Międzyzakładową Komisję, która obejmuje swoim działaniem wszystkie zakłady, a Komisje Zakładowe mają charakter wydziałowych organizacji i nie muszą korzystać z uprawnień wynikających z Dz. U. nr 55 poz. 234 o Zw. Zaw. Z dnia 23 maja 1991r Art. 31 pkt. 1 ust. 1,2,3,4,5,6
3. W zakładach nie posiadających swoich organizacji, pracownicy mogą się zrzeszać w Międzyzakładowej Komisji, Komisji Miejskiej, które działają w ich imieniu,
a) Międzyzakładowe Komisje Związkowe mogą poprzez uchwały przyjąć charakter pracy Komisji Miejskiej i obejmować swoim działaniem zakłady na terenie miasta,
b) Pracownicy, którzy wchodzą w skład Międzyzakładowej Komisji Związkowej z innych przedsiębiorstw mogą tworzyć w swoich zakładach tzw. Komisje Wydziałowe.
4. Dla odrębnych przedsiębiorstw, zakładów i podmiotów gospodarczych, w których powstają przedsiębiorstwa, zakłady, podmioty gospodarcze w wyniku restrukturyzacji:
– można powołać Międzyzakładową Komisję w miejsce Komisji Zakładowych, która obejmuje swoim działaniem wszystkie przedsiębiorstwa, zakłady i podmioty gospodarcze powstałe w wyniku restrukturyzacji i będzie wspólną organizacją związkową,
– W tym przypadku nie powołuje się Komisji Zakładowych, pozostałe ogniwa pozostają bez zmian,
– Z uprawnień wynikających z Dz. U. nr 55 poz. 234 o Zw. Zaw. Z dnia 23 maja 1991r Art. 31 pkt. 1 ust. 1,2,3,4,5,6 korzystają przedstawiciele Zarządu organizacji pozostałych ogniw,
5. Organizacje zrzeszające się w pkt. 1,2,4 nie muszą pokrywać się z podziałem administracyjnym państwa.

§ 31

W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych, decyzje podejmuje Prezydium Zarządu Komisji Krajowej.

§ 32

Znaku graficznego używają Komisje Zakładowe, Międzyzakładowe, Komisje Miejskie, Sekcje Zawodowe i Branżowe za zgodą Prezydium Komisji Krajowej. Związek używa następującego znaku graficznego:

Związek Zawodowy Kontra logo

Związek Zawodowy Kontra Komisja Krajowa

Statut uchwalono dnia 28 listopada 2006 roku.

Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.