Pracownicy są bezpieczni?

Artykuł pochodzi z kategorii

Data publikacji:

2023-10-26

Dariusz Chrost

Udostępnij

Jest stanowisko sekretarza stanu i pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marka Wesołego, który odniósł się do sprawy wprowadzenia dodatku gwarantowanego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy związanychm.in. z iniekcyjnym wzmacnianiem słabych stropów, spągów i ociosów calizny węglowej zapomocą substancji szkodliwych. Pismo do ministra wysłali przedstawiciele Kontry i Solidarności.


„Na wstępie chciałbym podkreślić, że zarządy nadzorowanych przez Ministerstwo AktywówPaństwowych spółek węglowych bardzo poważanie traktują kwestie bezpieczeństwa pracy,w tym kwestie związane z pracą w uciążliwych warunkach.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r.diizocyjaniany nie mogą być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnikinnych substancji, ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych podniu 24 sierpnia 2023 r., chyba że stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jestmniejsze niż 0,1 % wagowo, lub pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznegostosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin.

Uprzejmie informuję, że wyniki badań środowiska pracy, przeprowadzonych w kopalniachpodczas prac związanych z używaniem środków chemicznych, wskazują że stężeniadiizocyjanianów w pobieranych próbkach są poniżej dolnego zakresu pomiarowego metodybadawczej.

Niezależnie od powyższego wszyscy pracownicy spółek węglowych potencjalnie narażeni naoddziaływanie diizocyjanianów przeszli odpowiednie szkolenia.Ponadto kleje poliuretanowe stosowane są zgodnie z zapisami zawartymi w planach ruchuzakładów górniczych (pozycja: „Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejscai źródła ich występowania. Profilaktyka”), „Ramową instrukcją dotyczącą stosowaniaw zakładach górniczych klejów poliuretanowych”, opracowaną przez Wyższy Urząd Górniczyw Katowicach (obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.) oraz instrukcjami i kartami charakterystykich producentów, z którymi zainteresowani pracownicy muszą zostać zapoznani przedprzystąpieniem do wykonywania prac.

Pracownikom zapewnia się ponadto niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzieżyi obuwia roboczego, dobrane do warunków pracy, zgodnie z kartami charakterystykistosowanych substancji i środków chemicznych oraz zaleceniami ich producentów.

Wszystkie kleje poliuretanowe stosowane w zakładach górniczych posiadają ocenętoksyczności i szkodliwości przeprowadzoną przez upoważnione ośrodki badawcze.Stwierdzają one, że przestrzeganie i stosowanie się do wymogów instrukcji producentacałkowicie zabezpiecza pracowników zatrudnionych przy magazynowaniu, transporcie jaki przy bezpośrednim stosowaniu kleju poliuretanowego.Ponadto informuję, że dokonano również oceny ryzyka zawodowego związanego zestosowaniem klejów poliuretanowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniemw miejscu pracy czynników chemicznych, a karty charakterystyk stosowanych substancjii środków chemicznych dostępne są zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej,w każdym z zakładów górniczych.

Stosowanie powyższych zasad gwarantuje bezpieczną pracę oraz stanowi zabezpieczeniepracowników przed szkodliwym działaniem diizocjanianów.

Z poważaniem
Marek Wesoły
sekretarz stanu”

Udostępnij

Inne artykuły na blogu

Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.